لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو 1400 دور مدل TW4V7RW1W ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
10.5 کیلو گرم
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۶ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
10.5 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۸ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۹ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
10.5 کیلویی
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 10/5 کیلوگرم 7 کیلو خشک کن مدل WDV9142WRP ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۱۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم مدل F4V9RWP2E ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
12 کیلو
۱۲ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
12 کیلوگرم
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F4V9BCP2WE ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
12کیلو
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلو گرم 8 کیلو گرم خشک کن مدل F4V9BCP2EE ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
13کیلو
۱۵ ماشین لباسشویی ال جی 13 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F15L9DGD ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
18 کیلوگرم
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 18 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F0L2CRV2T2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
20 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
6 کیلو
۱۸ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۱۹ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲۰ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
6.5 کیلو
۲۱ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
7 کیلوگرم
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲۳ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲۴ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS4L ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲۵ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۲۶ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
7کیلوگرم
۲۷ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS2W ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
7کیلوگرم
۲۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 4 کیلوگرم خشک کن مدل F2J6HGP2S ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
8 کیلو
۲۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
8 کیلو گرم
۳۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور FH4G6TDY6 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
8 کیلوگرم
۳۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور WJ1408NTP ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۳۲ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۳۳ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۳۴ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلوگرم درب فضایی مدل WV4149AVP رنگ نقره ایی مدل 2022 ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
8 کیلویی
۳۵ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلومدل WJ3H20NTP ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۳۶ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو مدل F4J3TS2W ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
8.5 کیلوگرم
۳۷ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل F2V5GYP0W ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۳۸ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل WV5148SGP ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
8.5کیلوگرم
۳۹ ماشین لباسشویی الجی 8.5 کیلوگرم مدل F2V7GW1W ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
9 کیلو
۴۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
9 کیلوگرم
۴۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴۳ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴۴ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
9کیلو گرم
۴۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYPKPE ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
9کیلوگرم
۴۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYP6WE ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴۷ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم مدل F4WN409S0 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰
۴۸ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4J7VS2S ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
10 کیلوگرم شستشو 6 کیلوگرم خشک کن
۳ ماشین لباسشویی 10 کیلو شستشو 6 کیلوخشک کن سامسونگ مدل WD10N645R2X ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
12 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 12 کیلوگرم سامسونگ ادواش مدل WW12K8412OX ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
12kg
۵ لباسشویی 12 کیلوگرم درب از بالای سامسونگ مدل WA12T5360BV SP ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
7 کیلو گرم
۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
7 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1400 دور مدل WW70TA046AE ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8 کیلو گرم
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور WW80T3040BW ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8 کیلوگرم
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۲ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8 کیلویی
۲۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو 1400 دور مدل WW80J54E0BX ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۲۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم مدل WW80T554DAN ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8kg
۲۹ لباسشویی ۸ کیلوگرم سامسونگ اکو بابل اینورتر مدل WD80J6410AW/SP ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
9 کیلوگرم
۳۰ خشک کن سامسونگ 9 کیلوگرم پمپ حرارتی مدل DV90N8289AW ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو 1400 دور WW90T4540AE ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90K54E0WW ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۳۹ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ ادواش اکوبابل مدل WW90K54E0UX ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۴۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۴۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90T554DAN ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
9kg
۴۳ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم سامسونگ مدل WW90K64TOQW/SP ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۴۴ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم ادواش سامسونگ مدل WD90N74FNOR ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WEX740430S ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
7کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WTE 7512 ۱۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۷ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۹ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
9 کیلوگرم
۱۲ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم مدل WTV9744X0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۳ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۴ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10کیلوی
۱ ماشین لباسشویی کندی 10 کیلو 1600 دور مدل RO16106DWMCE-80 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
14 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلو مدل RO14146DWMCRES ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
14کیلوی
۳ ماشین لباسشویی کندی ۱۴ کیلو ۱۴۰۰ دور مدل RO14146DWMCE-1-S ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
7کیلو گرم
۴ ماشین لباسشویی کندی 7 کیلوگرم مدل CS 1272 DE ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7کیلوگزم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 10 کیلوگرم مدل WFER1014VA ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
12 کیلویی
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 12 کیلوگرم مدل WFQR1214VAJMT ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
18 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
6 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
8 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
9 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلوگرم مدل WFPV9014EMT ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
9کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگرم مدل WGA254X0ME ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
7 کبلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
7 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۶ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
8 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
8 کیلویی
۱۱ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
9 کیلوگرم
۱۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۳ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAW2876XIR ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۸ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۱۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
۲۱ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
9 کیلویی
۲۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAV28MX0ME ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲