لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو 1400 دور مدل TW4V7RW1W ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
10.5 کیلو گرم
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۶ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
10.5 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ لباسشویی 10.5 کیلوگرم 7کیلوخشکن ال جی مدل WDV9142BRP رنگ استیل مشکی ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۵۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۵۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
10.5 کیلویی
۱۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم مدل F4V9RWP2E ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۲ ماشین لباسشویی ال جی 10/5 کیلوگرم 7 کیلو خشک کن مدل WDV9142WRP ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
12 کیلو
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
12 کیلوگرم
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F4V9BCP2WE ۳۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
12کیلو
۱۵ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلو گرم 8 کیلو گرم خشک کن مدل F4V9BCP2EE ۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
13کیلو
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 13 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F15L9DGD ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
18 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 18 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F0L2CRV2T2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
20 کیلوگرم
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
6 کیلو
۱۹ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۰ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۱ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
6.5 کیلو
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7 کیلوگرم
۲۳ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۴ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۵ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۷ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS4L ۱۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7کیلوگرم
۲۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 4 کیلوگرم خشک کن مدل F2J6HGP2S ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7کیلوگرم
۲۹ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS2W ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلو
۳۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلو گرم
۳۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور FH4G6TDY6 ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلوگرم
۳۲ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور WJ1408NTP ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۳ لباسشویی 8 کیلوگرم ال جی مدل WV3149WVP تولید 2021 ۱۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۴ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۵ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۶ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلوگرم درب فضایی مدل WV4149AVP رنگ نقره ایی مدل 2022 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلویی
۳۷ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلومدل WJ3H20NTP ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو مدل F4J3TS2W ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8.5 کیلوگرم
۳۹ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل F2V5GYP0W ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۰ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل WV5148SGP ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8.5کیلوگرم
۴۱ ماشین لباسشویی الجی 8.5 کیلوگرم مدل F2V7GW1W ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9 کیلو
۴۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9 کیلوگرم
۴۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9کیلو گرم
۴۷ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYPKPE ۱۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9کیلوگرم
۴۸ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYP6WE ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۹ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم مدل F4WN409S0 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۵۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4J7VS2S ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
10 کیلوگرم شستشو 6 کیلوگرم خشک کن
۳ ماشین لباسشویی 10 کیلو شستشو 6 کیلوخشک کن سامسونگ مدل WD10N645R2X ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
12 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 12 کیلوگرم سامسونگ ادواش مدل WW12K8412OX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
12kg
۵ لباسشویی 12 کیلوگرم درب از بالای سامسونگ مدل WA12T5360BV SP ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7 کیلو گرم
۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
7 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1400 دور مدل WW70TA046AE ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۲ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلو گرم
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور WW80T3040BW ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلوگرم
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۷ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم ادواش سامسونگ WW80T554DAW مدل 2022 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8 کیلویی
۲۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو 1400 دور مدل WW80J54E0BX ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۲۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم مدل WW80T554DAN ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
8kg
۳۰ لباسشویی ۸ کیلوگرم سامسونگ اکو بابل اینورتر مدل WD80J6410AW/SP ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9 کیلوگرم
۳۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو 1400 دور WW90T4540AE ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90K54E0WW ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۳۹ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ ادواش اکوبابل مدل WW90K54E0UX ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90T554DAN ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۳ خشک کن سامسونگ 9 کیلوگرم پمپ حرارتی مدل DV90N8289AW ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
9kg
۴۴ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم سامسونگ مدل WW90K64TOQW/SP ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵
۴۵ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم ادواش سامسونگ مدل WD90N74FNOR ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WEX740430S ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WTE 7512 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9 کیلوگرم
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم مدل WTV9744X0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70CE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7.5 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75AA ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7/5کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75TV ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70PV ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلویی
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80CE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80XWV ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8کیلو
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80WV ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10کیلوی
۱ ماشین لباسشویی کندی 10 کیلو 1600 دور مدل RO16106DWMCE-80 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
14 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلو مدل RO14146DWMCRES ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
14کیلوی
۳ ماشین لباسشویی کندی ۱۴ کیلو ۱۴۰۰ دور مدل RO14146DWMCE-1-S ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7کیلو گرم
۴ ماشین لباسشویی کندی 7 کیلوگرم مدل CS 1272 DE ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9 کیلوگرم
۵ لباسشویی 9 کیلوگرم کندی مدل CSO1493TWCE ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7کیلوگزم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
8.5 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی 8.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FE825KJZ ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷
9.5 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 9.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FS954KJZ-G ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 10 کیلوگرم مدل WFER1014VA ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
12 کیلویی
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 12 کیلوگرم مدل WFQR1214VAJMT ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
18 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
6 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلوگرم مدل WFPV9014EMT ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگرم مدل WGA254X0ME ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۳۲/۰۰۰/۰۳۲ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7 کبلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
7 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۶ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
8 کیلویی
۱۱ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9 کیلوگرم
۱۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۱۹ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۰ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAW2876XIR ۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
۲۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶
9 کیلویی
۲۲ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAV28MX0ME ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۷/۶