لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو 1400 دور مدل TW4V7RW1W ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
10.5 کیلو
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
10.5 کیلو گرم
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۶ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
10.5 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۸ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۹ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
10.5 کیلویی
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 10/5 کیلوگرم 7 کیلو خشک کن مدل WDV9142WRP ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۱۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم مدل F4V9RWP2E ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
12 کیلو
۱۲ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
12 کیلوگرم
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F4V9BCP2WE ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
12کیلو
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلو گرم 8 کیلو گرم خشک کن مدل F4V9BCP2EE ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
13کیلو
۱۵ ماشین لباسشویی ال جی 13 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F15L9DGD ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
18 کیلوگرم
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 18 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F0L2CRV2T2 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
20 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
6 کیلو
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۱۹ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۰ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
6.5 کیلو
۲۱ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
7 کیلوگرم
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۳ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۴ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۵ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS4L ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
7کیلوگرم
۲۷ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS2W ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
7کیلوگرم
۲۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 4 کیلوگرم خشک کن مدل F2J6HGP2S ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8 کیلو
۲۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8 کیلو گرم
۳۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور FH4G6TDY6 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8 کیلوگرم
۳۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور WJ1408NTP ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۲ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۳ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8 کیلویی
۳۴ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلومدل WJ3H20NTP ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۵ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو مدل F4J3TS2W ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8.5 کیلوگرم
۳۶ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل F2V5GYP0W ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۷ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل WV5148SGP ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
8.5کیلوگرم
۳۸ ماشین لباسشویی الجی 8.5 کیلوگرم مدل F2V7GW1W ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
9 کیلو
۳۹ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
9 کیلوگرم
۴۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴۳ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
9کیلو گرم
۴۴ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYPKPE ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
9کیلوگرم
۴۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYP6WE ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم مدل F4WN409S0 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
10 کیلوگرم شستشو 6 کیلوگرم خشک کن
۳ ماشین لباسشویی 10 کیلو شستشو 6 کیلوخشک کن سامسونگ مدل WD10N645R2X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
12 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 12 کیلوگرم سامسونگ ادواش مدل WW12K8412OX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
7 کیلو گرم
۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
7 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1400 دور مدل WW70TA046AE ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۲ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلو گرم
۱۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور WW80T3040BW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلوگرم
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلویی
۲۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو 1400 دور مدل WW80J54E0BX ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم مدل WW80T554DAN ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
9 کیلوگرم
۲۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۰ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو 1400 دور WW90T4540AE ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۵ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90K54E0WW ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ ادواش اکوبابل مدل WW90K54E0UX ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90T554DAN ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WTE 7512 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۷ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۸ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۹ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
9 کیلوگرم
۱۱ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۳ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم مدل WTV9744X0 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۴ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70CE ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
7.5 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75AA ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
7/5کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75TV ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
7کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70PV ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8 کیلویی
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80CE ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80XWV ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
8کیلو
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80WV ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10کیلوی
۱ ماشین لباسشویی کندی 10 کیلو 1600 دور مدل RO16106DWMCE-80 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
14 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلو مدل RO14146DWMCRES ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
14کیلوی
۳ ماشین لباسشویی کندی ۱۴ کیلو ۱۴۰۰ دور مدل RO14146DWMCE-1-S ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7کیلوگزم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۲ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
18 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
6 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
9کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
7 کبلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
7 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
8 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
8 کیلویی
۱۰ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
9 کیلوگرم
۱۱ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۷ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۸ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰