لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1200 دور مدل F2V5PYPOW ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10 کیلو گرم F4V5RYP2T مدل 2020 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10.5 کیلو
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو 1400 دور مدل TW4V7RW1W ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10.5 کیلو گرم
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۸ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10.5 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۲ لباسشویی 10.5 کیلوگرم 7کیلوخشکن ال جی مدل WDV9142BRP رنگ استیل مشکی ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو گرم WV9142WRP مدل 2021 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10.5 کیلویی
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی 10/5 کیلوگرم 7 کیلو خشک کن مدل WDV9142WRP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم مدل F4V9RWP2E ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12 کیلو
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F4V9BCP2WE ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12کیلو
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلو گرم 8 کیلو گرم خشک کن مدل F4V9BCP2EE ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
13کیلو
۱۹ ماشین لباسشویی ال جی 13 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل F15L9DGD ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
16 کیلوگرم
۲۰ لباسشویی ال جی درب بالا 16 کیلوگرم مدل T1788NEHT0 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
18 کیلوگرم
۲۱ ماشین لباسشویی ال جی 18 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F0L2CRV2T2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۲ لباسشویی ال جی درب ازبالا 18 کیلوگرم مدل T1966NEFT7 ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
20 کیلوگرم
۲۳ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
6 کیلو
۲۴ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۵ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۶ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
6.5 کیلو
۲۷ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلوگرم
۲۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۹ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۰ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۱ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۲ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS4L ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلوگرم
۳۳ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 4 کیلوگرم خشک کن مدل F2J6HGP2S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلوگرم
۳۴ ماشین لباسشویی الجی 7 کیلوگرم مدل F2J3HS2W ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلو
۳۵ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلو گرم
۳۶ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور FH4G6TDY6 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۳۷ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو 1400 دور WJ1408NTP ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلوگرم درب فضایی مدل WV4149AVP رنگ نقره ایی مدل 2022 ۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۹ لباسشویی 8 کیلوگرم ال جی مدل WV3149WVP تولید 2021 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلویی
۴۲ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو مدل F4J3TS2W ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۳ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلومدل WJ3H20NTP ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8.5 کیلوگرم
۴۴ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل WV5148SGP ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۵ ماشین لباسشویی ال جی 8.5 کیلوگرم مدل F2V5GYP0W ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8.5کیلوگرم
۴۶ ماشین لباسشویی الجی 8.5 کیلوگرم مدل F2V7GW1W ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلو
۴۷ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۴۹ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلویی F4R5VYG0W مدل 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۰ ماشین لباسشویی 9کیلویی الجی بخار شور دار مدلLG WV4149PVG ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۱ ماشین لباسشویی 9 کیلویی الجی بخارشور دار مدل WV2140AVG ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو گرم WV4149PVG مدل 2022 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۳ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو گرم FAR5VYG2P مدل 2022 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو F4R5VYG2P مدل 2022 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵۷ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9کیلو گرم
۵۸ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V309SNE ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9کیلوگرم
۵۹ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4J7VS2S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم مدل F4WN409S0 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶۱ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشور دار مدل F4V3VYP6WE ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10 کیلوگرم شستشو 6 کیلوگرم خشک کن
۳ ماشین لباسشویی 10 کیلو شستشو 6 کیلوخشک کن سامسونگ مدل WD10N645R2X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
11 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 11 کیلوگرم WW11B1944DGB مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 11/7 کیلوگرم WD11TA046BX مدل 2022 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 12 کیلوگرم سامسونگ ادواش مدل WW12K8412OX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12kg
۷ لباسشویی 12 کیلوگرم درب از بالای سامسونگ مدل WA12T5360BV SP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلو گرم
۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1400 دور مدل WW70TA046AE ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۵ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۶ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7.5 کیلوگرم
۱۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 7.5 کیلوگرم WW75TA046TE مدل 2022 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلو گرم
۱۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ 1400 دور WW80T3040BW ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۶ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم ادواش سامسونگ WW80T554DAW مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۹ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلویی
۳۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم مدل WW80T554DAN ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو 1400 دور مدل WW80J54E0BX ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8kg
۳۳ لباسشویی ۸ کیلوگرم سامسونگ اکو بابل اینورتر مدل WD80J6410AW/SP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلو گرم مدل WW80T4040CX ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۳۵ خشک کن سامسونگ 9 کیلوگرم پمپ حرارتی مدل DV90N8289AW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90T554DAN ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ ادواش اکوبابل مدل WW90K54E0UX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو 1400 دور WW90T4540AE ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو اکوبابل ادواش مدل WW90K54E0WW ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۶ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9kg
۴۸ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم ادواش سامسونگ مدل WD90N74FNOR ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴۹ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم سامسونگ مدل WW90K64TOQW/SP ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو بکو مدل UWM7013TR ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WEX740430S ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بکو 7 کیلوگرم مدل WTE 7512 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۹ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۱ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم مدل WER860541G ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۲ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم مدل WER860541W ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۳ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8کیلوگرم
۱۵ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل Beko WMY81440 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۱۶ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۸ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۹ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم مدل WTV9744X0 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70CE ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7.5 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75AA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7/5کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هیتاچی 7.5 کیلوگرم مدل BD-W75TV ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هیتاچی 7 کیلوگرم مدل BD-W70PV ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلویی
۵ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80CE ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80XWV ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8کیلو
۷ ماشین لباسشویی هیتاچی 8 کیلوگرم مدل BD-W80WV ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10کیلوی
۱ ماشین لباسشویی کندی 10 کیلو 1600 دور مدل RO16106DWMCE-80 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
13 کیلوگرم
۲ لباسشویی کندی 13 کیلوگرم اسمارت مدل CS1413TXMRRE-47 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
14 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلوگرم مدل CSS1414TWMBE-47 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴ ماشین لباسشویی کندی 14 کیلو مدل RO14146DWMCRES ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
14کیلوی
۵ ماشین لباسشویی کندی ۱۴ کیلو ۱۴۰۰ دور مدل RO14146DWMCE-1-S ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلو گرم
۶ ماشین لباسشویی کندی 7 کیلوگرم مدل CS 1272 DE ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۷ لباسشویی 9 کیلوگرم کندی مدل CSO1493TWCE ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلوگرم مدل DWD-TGF1482 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلوگرم مدل DWD-TGF1483 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل FE712DLZ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7کیلوگزم
۲ ماشین لباسشویی شارپ 7 کیلوگرم مدل ES-FE710CX-W ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8.5 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FE825KJZ ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9.5 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 9.5 کیلوگرم شارپ مدل ES-FS954KJZ-G ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9کیلوگرم
۶ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946R ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ ماشین خشک کن آاگ 9 کیلوگرم مدل T8DEC946 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 10 کیلوگرم مدل WFER1014VA ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
12کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی هایسنس 12 کیلوگرم مدل WFQR1214VAJMT ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
13 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی هایسنس 13 کیلوگرم مدل WTJA1302T درب بالا ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
18کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی هایسنس درب از بالا مدل WTY1802 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
6 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی هایسنس 6 کیلو 1000 دور مدل WFVC6010T ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی هایسنس 7 کیلوگرم مدل WFPV7012MT ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم مدل WFPV8012EMT ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۸ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلو 1400 دور مدل WFKV9014 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۰ ماشین لباسشویی هایسنس 9 کیلوگرم مدل WFPV9014EMT ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WGA142XOGC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
10 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگرم مدل WGA254X0ME ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۳ ماشین لباسشویی بوش 10 کیلوگم مدل WAX32MX0ME ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۴ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
7 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۶ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۷ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۸ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
8 کیلوگرم
۹ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلوگرم مدل WAT24461IR ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۷ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WAV28KHXGC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۸ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGG244M90 ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۱۹ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WGA142XVGC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۰ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم سفید مدل WGA142X0GC ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۱ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAW2876XIR ۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۲ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WGA242XVME ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۳ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WDU28540 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۵ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم مدل WAV28MX0ME ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۸ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلوگرم سفید مدل WAV28L91ME ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
۲۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 8 کیلوگرم مدل FWDG86148W ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰
9 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۱۰