لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600وات
۱ جارو برقی سطلی سامسونگ 1600 وات SW7535 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
170وات
۳ جارو شارژی سامسونگ 170 وات مدل VS60K6050KW ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1800 وات
۴ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2000 وات
۵ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M2520JP ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۹ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۰ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۴ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2200 وات
۱۵ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2042/01 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی مدل FC9350 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1900وات
۳ جاروبرقی 1900 وات فیلیپس مدل FC9351 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2000 وات
۴ جاروبرقی 2000 وات فیلیپس مدل PHILIPS FC9570 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۵ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۶ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۷ جاروبرقی فیلیپس 1800W مخزنی سری 2000 مدل XB2023/61 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2100 وات
۸ جاروبرقی فیلیپس 2100 وات مخزنی مدل FC9732 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2200 وات
۹ جاروبرقی فیلیپس 2200W کیسه ای مدل FC9175 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۰ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۱ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BSGL3228GB ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲ جارو شارژی بوش مدل BHN32101 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳ جارو شارژی بوش مدل BCS711 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴ جارو شارژی بوش مدلBBH32101 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۵ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL252000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۶ جاروبرقی 1800 وات بوش مدل BGL81800 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۷ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL82030 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۸ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS482200 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۹ جارو شارژی بوش 16 وات مدل BBHF216 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۰ جاروبرقی 750 وات بوش مدل BGS21POW2 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۱ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل Bosch BGL3B112 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۲ جاروبرقی مخزنی بوش 550وات مدل BGC21X300 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۳ جارو شارژی بوش مدل BCS712XXL ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۴ جارو شارژی بوش مدل BLH87POW1 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۵ جاروبرقی اب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421POW ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1200 وات
۱۶ جاروبرقی بوش 1200 وات مدل Bosch BGL8PRO3 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
14.4 وات
۱۷ جاروشارژی بوش مدل BHN14N ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
14وات
۱۸ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHMove1 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
14وات
۱۹ جارو شارژی بوش 14.4 وات مدل BBHF214R ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1600 وات
۲۰ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
18 وات
۲۱ جارو شارژی بوش 18 وات مدل BCS611P4A ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1800 وات
۲۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل Bosch BGL6pro1 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲۳ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
18وات
۲۴ جارو شارژی بوش 20 وات مدل BCHF2MX20 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
20 ولت
۲۵ جاروشارژی بوش مدل BCH85N ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2000 وات
۲۶ جارو برقی مخزن دار بوش 2000 وات مدل BGS412000 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2000وات
۲۷ جاروبرقی 2000 وات بوش مدل BGL7200 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2100وات
۲۸ جاروبرقی اب خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2200 وات
۲۹ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۰ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGLS42230 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۱ جاروبرقی بوش 2200 وات مدل BGLS48GOLD ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۲ جاروبرقی بوش گلد سری8مدل BGL8GOLD ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۳ جاروبرقی مخزن دار بوش 2200 وات مدل BoschBGS412234 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۴ جاروبرقی بوش 2200 وات مخزنی مدل Bosch BGS412234 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2200وات
۳۵ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGL82294 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2400 وات
۳۶ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۳۷ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2400وات
۳۸ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV24 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
25.2 وات
۳۹ جارو شارژی بوش مدل BCH6L2561 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴۰ جارو شارژی بوش 25.2 وات مدل BCH86PET1 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
28وات
۴۱ جارو شارژی بوش 28 وات مدل BCH86SIL1 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
600 وات
۴۲ جاروبرقی بوش 600 وات مخزنی مدل BGC41LSIL ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
650 وات
۴۳ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
700 وات
۴۴ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴۵ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴۶ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BGL8POW2 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
750 وات
۴۷ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴۸ جاروبرقی مخزنی بوش سری4مدل BGS21POW2 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
800 وات
۴۹ جاروبرقی بوش مخزن دار 800 وات مدل BGS7POW1 ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV-940Y ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲ جارو برقی هیتاچی 1600 وات سطلی مدل CV_930f ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
1800 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۴ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2000 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
21 لیتر
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2100 وات
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2200 وات
۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۰ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۱ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SC22 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۲ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
22000 وات
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
2300 وات
۱۵ جارو برقی مخزنی هیتاچی 2300 وات مدل CV_SC23V ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۶ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۷ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۸ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۱۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
۲۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn3_yuwuv3AhWS4oUKHQPLDUcQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitachi-homeappliances.com%2Fth-en%2Fproducts%2Fvacuum-cleaner%2Fdrum%2Fcv-975fc.html&usg=AOvVaw2tFTG81LTiqlpk0aD5KKJL
۲۱ جاروبرقی سطلی 2200 وات هیتاچی مدل CV-975FC ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۱۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۴ جارو مخزن دار پاناسونیک بدون کیسه مدل MC-CL575 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
2100 وات
۶ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۷ جاروبرقی پاناسونیک 2100W کیسه ای مدل MC-CJ915 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
2300 وات
۸ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CG717 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۹ جاروبرقی 2300 وات پاناسونیک مدل MC-CJ917 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
2500وات
۱۰ جاروبرقی پاناسونیک 2500 وات مدل MC-CJ919 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بلک اندکر در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بلک اند دکر مدلPV1820 ۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۲ جارو شارژی بلک انددکر مدلPV1420 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
۳ جارو شارژی بلک انددکر مدل SVB520JW-B5 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸
28.8 وات
۴ جارو شارژی بلک اند دکر 28.8 وات مدل SVA420B ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۱/۸