لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون ال جی UR9100 سایز 43 اینچ مدل 43UR9100 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۲ تلویزیون ال جی UR7300 سایز 50 اینچ مدل 50UR7300 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳ تلویزیون ال جی UR8100 سایز 50 اینچ مدل 50UR8100 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۴ تلویزیون ال جی UR7800 سایز 55 اینچ مدل 55UR7800 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75 اینچ
۵ تلویزیون ال جی UR9050 سایز 75 اینچ مدل 75UR9050 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۶ تلویزیون ال جی QNED916 سایز 75 اینچ مدل 75QNED916 ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
77 اینچ
۷ تلویزیون ال جی G3 سایز 77 اینچ مدل 77G3 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 43PUT6504 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳ تلویزیون 50 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 50PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۷ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس 55PUS8887 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۸ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس PUS7406 فورکی4k هوشمند 55PUS7406 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus8804 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۰ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus7304 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۱ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۲ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۳ تلویزیون 55 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55OLED706 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۴ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55pfk6589 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۵ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 55PUT7303 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۶ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 55pus9435 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۷ تلویزیون اولد 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس PUS8007 فورکی 4K اسمارت 55PUS8007 مدل 2022 ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۹ تلویزیون فیلیپس سایز 55 اینچ مدل PUS 8807 ساخت 2022 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۰ تلویزیون فیلیپس OLED 707 سایز 55 اینچ مدل 55OLED707 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
58 اینچ
۲۱ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUT6604 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS8505 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۳ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS7805 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۴ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 58PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۵ تلویزیون 58 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 58pus6203 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۶ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 58PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۷ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 58PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۸ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس PUS8517 فورکی 4K اسمارت 58PUS8517 مدل 2022 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۹ تلویزیون فیلیپس سایز 58 اینچ مدل PUS 8507 ساخت 2022 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۳۰ تلویزیون 65 اینچ اولد فیلیپس OLED707 فورکی 4k اسمارت 65OLED707 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۱ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65PUS8007 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۲ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65OLED907 فورکی 4K اولد مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۳ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس 65OLED856 فورکی 4K اولد مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT7805 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۵ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PLM9506 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی فیلیپس 4K اسمارت مدل PUS7855 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس اولد 4K اسمارت مدل 65OLED935 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۸ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS7906 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۹ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۰ تلویزیون 65 اینچ اولد فیلیپس فورکی 4k اسمارت مدل 65OLED706 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۱ تلویزیون اولد 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۲ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۳ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K اسمارت مدل 65PUS9435 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۵ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 65PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت SMART مدل 65PUT6654 ۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس PUS8507 فورکی 4k اسمارت 65PUS8507 مدل 2022 ۵۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴۸ تلویزیون فیلیپس PUS8807سایز 65 اینچ مدل65PUS8807 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
70 اینچ
۴۹ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 70PUS7505 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۰ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 70PUT6774 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۱ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 70PUS8535 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75اینچ
۵۲ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 75PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۳ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 75pus7855 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۴ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUT7354 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۵ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75PUS8556 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۶ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس 75PUS8007 فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۷ تلویزیون فیلیپس 8807 سایز 75 اینچ مدل 75PUS8807 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵۸ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PML9506 فورکی اسمارت 75PML9506 مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
77 اینچ
۵۹ تلویزیون 77 اینچ فیلیپس OLED807 فورکی 4k اولد 77OLED807 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
86 اینچ
۶۰ تلویزیون 86 اینچ فیلیپس PUT8265 اسمارت فورکی 86PUT8265 مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۶۱ تلویزیون 86 اینچ فیلیپس PUS8807 فورکی 4k اسمارت 86PUS8807 مدل 2022 ۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی HD مدل L32M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ تلویزیون شیائومی 32 اینچ HD اسمارت P1مدل MI P1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
40 اینچ
۳ تلویزیون 40 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت مدل MI TV 4A 40 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل MI TV 4A Pro ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۶ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 43 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۷ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 43 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۸ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت (L43M5-5ARU) ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 43 Mi TV P1 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۰ تلویزیون شیائومی 43 اینچ 43A2 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۱۱ تلویزیون 50 اینچ شیاومی Q2 کیولد 4K مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۲ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فور کی اسمارت SMART مدل 50 Mi TV P1 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۳ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 50 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۴ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 50 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۵ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 50A2 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۱۶ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 MI TV 4X ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 55 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 mi tv 5x ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۹ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی ۲۰۲۱ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55 Mi TV P1 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۱ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55A2 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۲۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۲ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 55Q2 فورکی 4k کیولد اسمارت مدل 2022 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55Q1 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۴ تلویزیون 55 اینچ شیائومی MI QLED TV 4K 55 Inch ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۵ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت Smart مدل 55Mi Pro5 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۲۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 65 Mi 4X ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۷ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۸ تلویزیون 65 اینچ شیاومی مدل XIAOMI L65M5-5SIN ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲۹ تلویزیون 65 اینچ شیاومی P1E فورکی 4K اسمارت 65P1E مدل 2021 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۰ تلویزیون شیائومی 65 اینچ 65Q2 فورکی 4k کیولد اسمارت مدل 2022 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75 اینچ
۳۱ تلویزیون 75 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Mi 4S 75 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳۲ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد 4K اسمارت مدل MI Q1 75 Inch ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
86 اینچ
۳۳ تلویزیون شیائومی 86 اینچ L86M7 فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۷۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزون هایسنس E7H سایز 50 اینچ مدل 50E7H ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸
55 اینچ
۲ تلویزیون هایسنس E7H سایز 55 اینچ مدل 55E7H ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۸

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون چیکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
55 اینچ
۱ تلویزیون چیکو 55 اینچ ChiQ U55G7P فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۲ تلویزیون چیکو 65 اینچ ChiQ U65G7P فورکی 4K اسمارت مدل 2022 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75 اینچ
۳ تلویزیون 75 اینچ چیکو 4k فورکی اسمارت مدل U75F8T ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون اسکای ورث در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ 32SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ تلویزیون اسکای ورث 32 اینچ 32STD2000 اچ دی HD مدل 2021 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43 اینچ
۳ تلویزیون اسکای ورث 43 اینچ 43STD6500 فول اچ دی smartاسمارت مدل 2021 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۴ تلویزیون اسکای ورث 50 اینچ 50SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۵ تلویزیون اسکای ورث 55 اینچ 55SUC9300 فورکی 4k اسمارت مدل 2021 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سانی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون سانی 43 اینچ SNY43VD اسمارت FULL HD مدل 2023 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینج
۲ تلویزیون سانی 50 اینچ SNY50 VD فورکی 4K اسمارت مدل 2023 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۳ تلویزیون سانی 55 اینچ SNY55VD فورکی 4k اسمارت مدل 2023 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۴ تلویزیون سانی 65 اینچ SNY65VD فورکی 4k اسمارت مدل 2023 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون استار ایکس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون استار ایکس 32 اینچ 32LN680V اچ دیHD اسمارت مدل 2022 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43 اینچ
۲ تلویزیون استار ایکس 43 اینچ 43LF530Vفول اچ دی FULL HD اسمارت مدل 2022 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۳ تلویزیون استار ایکس 55 اینچ 55UH640V فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۴ تلویزیون استار ایکس 55 اینچ 55UH680V فورکی 4k اسمارت مدل 2022 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD اسمارت مدل 32EV200DS ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۳ تلویزیون ایوولی 32 اینچ اچ دی HD مدل 32EV110D ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل43EV200DA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 50EV200US ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۷ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED مدل 50EV250QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۸ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50EV350QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۹ تلویزیون ایوولی 55 اینچ کیولد 4K اندروید مدل 55EV350QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۰ تلویزیون ایوولی 55 اینچ 4K اندروید مدل 55EV250QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
58 اینچ
۱۱ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV350QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV250QA ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 65EV200US ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۵ تلویزیون ایوولی 65 اینچ 65EV600MA اسمارت 4K Mini LED مدل 2022 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
70 اینچ
۱۶ تلویزیون ایوولی 70 اینچ 70EV250QA کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۷ تلویزیون ایوولی 70 اینچ 70EV350QA ساندبار دار کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75 اینچ
۱۸ تلویزیون ایوولی 75 اینچ 75EV600MA اسمارت 4K Mini LED مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۹ تلویزیون ایوولی 75 اینچ 75EV350QA ساندبار دار کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
98 اینچ
۲۰ تلویزیون ایوولی 98 اینچ 98EV600QA کیولد 4K اسمارت مدل 2021 ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ hd یونیوا مدل 32n-class ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ تلویزیون 32 اینچ اسمارت یونیوا اچ دی مدل 32UclassT2S ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۶ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ یونیوا فول اچ دی اسمارت مدل 43UclassT2S ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50اینج
۴ تلویزیون 50 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 50UclassT2S2 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۵ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 55UclassT2S ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۶ تلویزیون 65 اینچ یونیوا 4k اسمارت مدل 65UclassT2S ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ گوسونیک 4k اسمارت مدل GLED-4643 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۲ تلویزیون گوسونیک 50 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 50GLED-4350 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ گوسونیک 4K اسمارت 55Gled-5355 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۴ تلویزیون گوسونیک 65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65GLED-6065 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون شینون 32 اینچ مدل 32SH1100DM ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۲ تلویزیون 32 اینچ شینون HD مدل SH32M8T ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
42اینج
۳ تلویزیون 42 اینچ شینون فول اچ دی اسمارت مدل SH42G ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ شینون Full HD اسمارت مدل LED-SH43G7S ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۵ تلویزیون 43 اینچ اسمارت شینون مدل SH-43G4 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمارت 4kساخت 2022 مدل SH-50ICLASS ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۷ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمات LED-SH50G6S ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
55 اینچ
۸ تلویزیون 55 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 55G7N ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۹ تلویزیون 55 اینچ شینون فول اچ دی Full HD مدل 55S5K ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
65 اینچ
۱۰ تلویزیون 65 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 65G7N ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۱ تلویزیون 65 اینچ شینون فورکی 4k اسمارت Smart تولید 2022 مدل SH-65VIDAA ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
75اینچ
۱۲ تلویزیون شینون 75 اینچ 4K اسمارت مدل Shinon 75 K9Q ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
۱۳ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت شینون مدل SH75G5K ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹
82اینج
۱۴ تلویزیون 82 اینچ شینون 4K فورکی اسمارت Smart مدل H82K9Q ۰ تومان ۱۴۰۲/۹/۹