لیست آخرین قیمت لوازم اشپزخانه

لیست تازه ترین قیمت آبمیوه گیری بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1200 وات
۱ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4010 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
1200وات
۲ ابمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES4000 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
150وات
۳ عصاره گیر بوش 150 وات مدل MESM731M ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
700وات
۴ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES25A0 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ ابمیوه گیری بوش 700 وات مدل MES3500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812S844 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ غذاساز بوش مدل MC812W620 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ غذاساز بوش 800 وات مدل MCM3200W ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ غذاساز بوش مدل MCM320IB ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ غذاساز بوش مدل MCM3501M ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M865 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ غذاساز بوش 1250وات مدل MC812M853G ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
700 وات
۸ غذا ساز بوش 700 وات مدل MCM3100WGB ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
900 وات
۹ ماشین آشپزخانه بوش 900 وات مدل MUM54251 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت غذا ساز فلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ غذاساز فیلیپس مدل HR7520 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ غذاساز 800 وات فیلیپس مدل HR7510 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ غذاساز 700 وات فیلیپس مدل HR7320 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ غذاساز فیلیپس مدل HR7778 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
25 کاره
۵ غذاساز فیلیپس مدل HR7628 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
5 کاره
۶ غذاساز 5 کاره فیلیپس مدلHR7627 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
تک کاره
۷ غذاساز تک کاره فیلیپس مدل HR7310 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت مخلوط کن بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ مخلوط کن بوش 800 وات مدل MMB65G5M ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ مخلوط کن بوش 700 وات مدل MMN24G0B ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ مخلوط کن 1200 وات بوش مدل MMB6172s ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
600وات
۴ مخلوط کن 600 وات بوش مدل MMB33G5BGB ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت مخلوط کن فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ مخلوط کن فیلیپس 1000 وات مدل HR3573 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
350 وات
۲ مخلوط کن فیلیپس 350 وات مدل HR2058 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
400 وات
۳ مخلوط کن فیلیپس 400 وات مدل HR2102 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ مخلوط کن فیلیپس 400 وات مدل HR2106 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
450 وات
۵ مخلوط کن فیلیپس 450 وات مدل HR2056 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
800 وات
۶ مخلوط کن فیلیپس 800 وات مدل HR2228 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت چرخ گوشت بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ چرخ گوشت بوش 1800 وات مدل MFW66020 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ چرخ گوشت 2000 وات بوش مدل MFW67440 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ چرخ گوشت بوش 2000 وات مدل MFW67450 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68640 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68660 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ چرخ گوشت 2200 وات بوش مدل MFW68680 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت اتو فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو مخزن دار ایستاده فیلیپس مدل PHILIPS GC514 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2998 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ اتو بخار دستی 2400 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2994 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ اتو بخار دستی 2300 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC2990 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ اتوبخار دستی 2600 وات فیلیپس مدل PHILIPS GC3929 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2400 وات
۶ اتو بخار فیلیپس 2400 وات مدل DST5010 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ اتو بخار فیلیپس 2400 وات مدل DST5020 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ اتو بخار فیلیپس 2400 وات مدل CG4537 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ اتو بخار فیلیپس 2400 وات مدل GC4532 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2600 وات
۱۰ اتو بخار فیلیپس 2600 وات مدل DST5040 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
3000 وات
۱۱ اتو بخار فیلیپس 3000 وات مدل GC4909 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۱۲ اتو بخار فیلیپس 3000 وات مدل GC4936 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت اتو بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA3024020 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ اتو بخار دستی بوش مدل BOSCH TDA5072GB ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت اتو تفال در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اتو بخار دستی تفال 2400 وات مدل tefal FV3965 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ اتو بخار دستی 2400 وات تفال مدل tefal fv4680 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ اتو بخار دستی 2500 وات تفال مدل TEFAL FV4970 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ اتو بخار دستی 2600 وات تفال مدل TEFAL FV9640 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2500 وات
۵ اتو بخار تفال 2500 وات مدل FV5717 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ اتو بخار تفال 2500 وات مدل FV5718 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2800 وات
۷ اتو بخار تفال 2800 وات مدل FV6830 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2800 وات
۸ اتو بخار تفال 2800 وات مدل FV6870 ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت توستر نان در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A13 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT68A03 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A001 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A113 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ توستر نان بوش مدل TTA4p420 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6A111 ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت سرخ کن فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9654 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9260 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۳ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9218 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۴ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9650 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۵ سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9863 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۶ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9200 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۷ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9216 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۸ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9252 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۹ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9270 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
2225 وات
۱۰ سرخ کن فیلیپس مدل PHILIPS HD9860 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت محصولات فکر FAKIR در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ غذاساز فکر 1000 وات چندکاره مدل SPEED QUADRO ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
۲ آبمیوه گیری فکر 1000 وات مدل JUICE MAX ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
200 وات
۳ آبمیوه گیری فکر 200 وات مدل VITALY ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت مخلوط کن کنوود در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1500 وات
۱ مخلوط کن کنوود 1500 وات مدل BLM91 ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
500 وات
۲ مخلوط کن کنوود 500 وات مدل SB266 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰