لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فریزر الجی 171 لیتر مدل GN-304SLBT ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-L247CLAV ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سیلور ال جی j257 مدل 2022 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
26 فوت
۴ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 26 فوت مدل GRM-852DHLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
28 فوت
۶ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-732HLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۷ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۸ یخچال فریزر بالا پایین ال جی 28 فوت مدل GRM-852DHWL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۹ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-M752GSH ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
29 فوت
۱۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30
۱۱ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30 فوت
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GC-Q22FTBKL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30 فوت
۱۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-Q257CSFS ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30 فوت
۱۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GCL-287GVW تولید 2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۷ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GCL-267PXL ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GC-J247JABV ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۱۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GS-L668PNL ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی J267 مدل 2022 ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۲ یخچال‌ فریزر ساید بای ساید 30 فوت ال جی X287 مدل 2022 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۳ یخچال‌ فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت سفید GC-X287 مدل 2022 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GRX-274DPB ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
302 لیتر
۲۵ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
30فوت
۲۶ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۷ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت مدل F411-B411 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۸ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GR-X259 ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۲۹ یخچال فریزر الجی ساید بای ساید 30 فوت اینستاویو مدل GR-X267CQESمدل 2022 ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
32 فوت
۳۰ یخچال فریزر 32 فوت Door-in-Door ال جی GMX945MC9F مدل 2022 ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
34 فوت
۳۱ یخچال فریزر ال جی سه درب 34 فوت مدل GR-J338LSJV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 34 فوت J348 مدل 2022 ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۳ یخچال فریزر ال جی 34 فوت دور این دور مدل GR-J35FMKBL ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور 32 فوت مدل GR-X24FTKHL ۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
34فوت
۳۶ یخچال فریزر ال جی دور این دور مدل GC-Q247CADC ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
34فوت
۳۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۳۸ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
34فوت
۳۹ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت مدل GR-X39FTKHL ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
40 فوت
۴۰ یخچال فریزر دوقلو‌ ال جی مدل GC-B514ELFM 2021 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۱ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
422 لیتر
۴۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو Door In Door مدل GC-X22FTQLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
423 لیتر
۴۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۹۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
446 لیتر
۴۴ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
490 لیتر
۴۵ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
547 لیتر
۴۶ یخچال فریزر door in door بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
600 لیتر
۴۷ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
601 لیتر
۴۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۴۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۵۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
601 لیتر
۵۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
626 لیتر
۵۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SMUV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
630 لیتر
۵۳ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
636 لیتر
۵۴ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
659 لیتر
۵۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SVUV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
668 لیتر
۵۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
705 لیتر
۵۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
709 لیتر
۵۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
889 لیتر
۵۹ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
۶۰ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴
930 لیتر
۶۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل RW760PUK7GBK ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30فوت
۲ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل R-W660FPK3X ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل M700VAGG9X ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
34فوت
۴ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل R-M700AGP_X ۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
510 لیتر
۵ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
527 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
589 لیتر
۷ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید مدل R-S700GPRU2 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
28 فوت
۲ یخچال فریزر بوش بالا پایین 28 فوت مدل KDD56VL204 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۳ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 28 فوت مدل KAN56V404 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۵ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل KDN46VL204 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۶ یخچال فریزر بوش بالا پایین 30 فوت مدل kdd86AL304 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30فوت
۷ یخچال فریزر بوش بالا پایین مدل KGD86AI304 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 30 فوت مدل KAG93AI304 ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
32 فوت
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
505 لیتر
۱۰ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
522 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
560 لیتر
۱۲ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 560 لیتر مدل KAN93VL30N ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
588 لیتر
۱۳ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
604 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید یونیوا 30 فوت مدل SBS-56S ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
40فوت
۲ یخچال فریزر دو قلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول 26 فوت مدل WRS586FLDWOO ۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
24.6 فوت
۲ یخچال فریزر ویرپول ساید بای ساید 24.6 فوت مدل WRS325SDH ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
500 وات
۳ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
12 فوت
۲ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
14فوت
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
176 لیتر
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
18 فوت
۵ یخچال فریزر تک هایسنس 18فوت مدل RV246N4AWU ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
26 فوت
۶ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 26 فوت مدل RT488N4ASU ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
28 فوت
۷ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۸ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 28 فوت مدل RT599N4ASU ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
3 فوت
۹ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۱ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 30 فوت مدل RB605N4BS1 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۱ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۳ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS696N4BGU تولید 2022 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
30فوت
۱۴ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
32 فوت
۱۵ یخچال فریزر هایسنس بالا پایین 32 فوت مدل RT729N4WSU ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید هایسنس 32 فوت مدل RQ759N4ISU چهار درب تولید 2022 ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
561 لیتر
۱۷ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
6 فوت
۱۸ یخچال فریزر تک درب 6 فوت هایسنس مدل RR120DAGS ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۲