لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-L247CLAV ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
26 فوت
۲ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
28 فوت
۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-732HLL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۴ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۵ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-M752GSH ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
29 فوت
۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
30
۷ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
30
۸ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
30 فوت
۹ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GC-Q22FTBKL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۰ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GCL-267PXL ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GC-J247JABV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GS-L668PNL ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GRX-274DPB ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
302 لیتر
۱۶ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
30فوت
۱۷ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۸ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GR-X259 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۱۹ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت مدل F411-B411 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
34 فوت
۲۰ یخچال فریزر ال جی سه درب 34 فوت مدل GR-J338LSJV ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۲۱ یخچال فریزر ال جی 34 فوت دور این دور مدل GR-J35FMKBL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
۲۲ یخچال فریزر ال جی دور این دور 32 فوت مدل GR-X24FTKHL ۸۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۲۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
34فوت
۲۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور مدل GC-Q247CADC ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
34فوت
۲۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۲۶ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
34فوت
۲۷ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت مدل GR-X39FTKHL ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
40 فوت
۲۸ یخچال فریزر دوقلو‌ ال جی مدل GC-B514ELFM 2021 ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۲۹ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
422 لیتر
۳۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو Door In Door مدل GC-X22FTQLL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
423 لیتر
۳۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
446 لیتر
۳۲ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
490 لیتر
۳۳ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
547 لیتر
۳۴ یخچال فریزر door in door بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
600 لیتر
۳۵ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
601 لیتر
۳۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۳۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۳۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
601 لیتر
۳۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
626 لیتر
۴۰ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SMUV ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
630 لیتر
۴۱ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۳۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
636 لیتر
۴۲ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHLL ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
659 لیتر
۴۳ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SVUV ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
668 لیتر
۴۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
705 لیتر
۴۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
709 لیتر
۴۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
889 لیتر
۴۷ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
۴۸ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۹۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴
930 لیتر
۴۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۱

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل RW760PUK7GBK ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
30فوت
۲ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل R-W660FPK3X ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
۳ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل M700VAGG9X ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
34فوت
۴ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل R-M700AGP_X ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
510 لیتر
۵ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
527 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
589 لیتر
۷ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید مدل R-S700GPRU2 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۶۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
28 فوت
۲ یخچال فریزر بوش بالا پایین 28 فوت مدل KDD56VL204 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
۳ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 28 فوت مدل KAN56V404 ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
30 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
30فوت
۵ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 30 فوت مدل KAG93AI304 ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
32 فوت
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
505 لیتر
۷ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
522 لیتر
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
588 لیتر
۹ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
604 لیتر
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول 26 فوت مدل WRS586FLDWOO ۱۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
24.6 فوت
۲ یخچال فریزر ویرپول ساید بای ساید 24.6 فوت مدل WRS325SDH ۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
500 وات
۳ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
12 فوت
۲ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
14فوت
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
176 لیتر
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
28 فوت
۵ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
3 فوت
۶ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
30 فوت
۷ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
۸ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
30فوت
۹ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹
561 لیتر
۱۰ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۹/۹