لیست آخرین قیمت یخچال فریزر

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ فریزر الجی 171 لیتر مدل GN-304SLBT ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GC-L247CLAV ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
26 فوت
۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-705HLL ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
28 فوت
۴ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GNM-732HLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-M752GSH ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۶ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
29 فوت
۷ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید دور این دور 29 فوت J327 مدل GR-J327CSBL ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30
۸ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت GC-J247SLUV ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30
۹ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید X247 مدل X247CSAV ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30 فوت
۱۰ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GC-Q22FTBKL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۱ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GCL-267PXL ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GC-J247JABV ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 30 فوت مدل GC-J287SVUV ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۴ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GS-L668PNL ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J259CLBV ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۶ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید 30 فوت مدل GRX-274DPB ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
302 لیتر
۱۷ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی مدل GA-B429SAQZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30فوت
۱۸ یخچال فریزر بالا و پایین ال جی 30 فوت مدل GR-B872HLPL ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۹ یخچال فریزر دو قلو ال جی 40 فوت مدل F411-B411 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۰ یخچال فریزر ال جی دور این دور 30 فوت مدل GR-X259 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۱ یخچال فریزر الجی ساید بای ساید 30 فوت اینستاویو مدل GR-X267CQES ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34 فوت
۲۲ یخچال فریزر ال جی سه درب 34 فوت مدل GR-J338LSJV ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۳ یخچال فریزر ال جی دور این دور 32 فوت مدل GR-X24FTKHL ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۴ یخچال فریزر ال جی 34 فوت دور این دور مدل GR-J35FMKBL ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 31 فوت مدل GRX-334DPB ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34فوت
۲۶ یخچال فریزر ال جی دور این دور مدل GC-Q247CADC ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34فوت
۲۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۸ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34فوت
۲۹ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت مدل GR-X39FTKHL ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
40 فوت
۳۰ یخچال فریزر دوقلو‌ ال جی مدل GC-B514ELFM 2021 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳۱ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
422 لیتر
۳۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید اینستاویو Door In Door مدل GC-X22FTQLL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
423 لیتر
۳۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 423 لیتر مدل GR-X29FTQKL ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
446 لیتر
۳۴ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
490 لیتر
۳۵ یخچال فریزر ال جی دو درب بالا و پایین مدل GR-M682GSHC ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
547 لیتر
۳۶ یخچال فریزر door in door بالا پایین ال جی مدل GN-A782HLHU ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
600 لیتر
۳۷ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GR-F802HMHU ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
601 لیتر
۳۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جیX961 مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳۹ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 25 فوت مدل GCJ-267PHL ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۴۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
601 لیتر
۴۱ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید Door In Door مدل GR-X257CSAV ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
626 لیتر
۴۲ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SMUV ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
630 لیتر
۴۳ یخچال فریزر ال جی بالا و پایین 630 لیتر مدل GR-F882HBHU ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
636 لیتر
۴۴ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHLL ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
659 لیتر
۴۵ یخچال فریزر ال جی ساید بای ساید مدل GC-B247SVUV ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
668 لیتر
۴۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 668 لیتر مدل GSJ760PZXV ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
705 لیتر
۴۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
709 لیتر
۴۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی نکست Next بنتلی مدل GR-J264DPM ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
889 لیتر
۴۹ یخچال فریزر ساید با ساید ال جی مدل GR-X31FTKHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۵۰ یخچال فریزر ساید بای ساید Door In Door ال جی J34 مدل GR-J34FTUHL ۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
930 لیتر
۵۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 22 فوت مدل RS53K4600SA ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
26
۳ یخچال فریزر دو درب بالا پایین سامسونگ مدل RB34T602EBN ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
28 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30 فوت
۵ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت 4 درب مدل RF48A4010B4 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۶ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 30 فوت مدل RS50N3513WW ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
32
۷ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34
۸ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34 فوت
۹ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت مدل RS80 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۰ یخچال فریزر سامسونگ 4 درب فرانسوی French Door مدل RF28HMEDBSR ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34فوت
۱۱ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید 34 فوت 4 درب مدل رومانو ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
385 لیتر
۱۲ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 385 لیتر مدل RT38K5A0KS9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
40
۱۳ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
40 فوت
۱۴ یخچال فریزر دو قلو سامسونگ 40 فوت مدل RB34T670FSA/RB34T630 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
460 لیتر
۱۵ یخچال فریزر سامسونگ بالا و پایین 460 لیتر مدل RT46 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
470 لیتر
۱۶ یخچال فریزر سامسونگ ساید بای ساید مدل RF49A5202B1 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۱۷ یخچال فریزر سامسونگ 3 درب فرانسوی RF25 مدل RF25A5202SL ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
484 لیتر
۱۸ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
500 لیتر
۱۹ یخچال فریزرسامسونگ بالا و پایین 500 لیتر مدل RT50K6330WW ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
501لیتر
۲۰ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 501 لیتری مدل RS50N3913SA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
510 لیتر
۲۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5780WW ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
530 لیتر
۲۳ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
532 لیتر
۲۴ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
564 لیتر
۲۵ یخچال فریزر سامسونگ سه درب فرانسوی مدل RF67QESL1 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲۶ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
602 لیتر
۲۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5691B4 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
617 لیتر
۲۸ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل RS65R5411M9 ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
620 لیتر
۲۹ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
724 لیتر
۳۰ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
768 لیتر
۳۱ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل RW760PUK7GBK ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30فوت
۲ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل M700VAGG9X ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳ یخچال فریزر هیتاچی 4 درب مدل R-W660FPK3X ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
34فوت
۴ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید 3 درب مدل R-M700AGP_X ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
510 لیتر
۵ یخچال فریزر هیتاچی 28 فوت مدل RV760PUK7K ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
527 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید پاناسونیک مدل NR-BS60MS ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
589 لیتر
۷ یخچال فریزر هیتاچی ساید بای ساید مدل R-S700GPRU2 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
28 فوت
۲ یخچال فریزر بوش بالا پایین 28 فوت مدل KDD56VL204 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۳ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 28 فوت مدل KAN56V404 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30 فوت
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 30 فوت مدل KAG80A404 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
30فوت
۵ یخچال فریزر بوش ساید بای ساید 30 فوت مدل KAG93AI304 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
۶ یخچال فریزر بوش بالا پایین مدل KGD86AI304 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
32 فوت
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش 32 فوت مدل KAG80A104 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
505 لیتر
۸ یخچال فریزر بوش بالا و پایین مدل KGN56VL304 ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
522 لیتر
۹ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
588 لیتر
۱۰ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲
604 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۱۲

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر یونیوا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
30 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید یونیوا 30 فوت مدل SBS-56S ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
40فوت
۲ یخچال فریزر دو قلو یونیوا مدل TW627SS1-Cobalt ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ویرپول 26 فوت مدل WRS586FLDWOO ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
24.6 فوت
۲ یخچال فریزر ویرپول ساید بای ساید 24.6 فوت مدل WRS325SDH ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
500 وات
۳ آبسرد کن مجیک مدل تونگ یانگ WPU8900F ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229D4WRU ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
12 فوت
۲ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR120 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
14فوت
۳ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RD22DR4SA ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
176 لیتر
۴ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR229 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
28 فوت
۵ یخچال فریزر دو قلو هایسنس 40 فوت مدل RL475N4WWU / FV341N4IWU ۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
3 فوت
۶ یخچال فریزر مینی بار هایسنس مدل RR60 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
30 فوت
۷ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AB1 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
۸ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید 30 فوت مدل RS741N4WSU ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
30فوت
۹ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید مدل RS741 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰
561 لیتر
۱۰ یخچال فریزر هایسنس ساید بای ساید چهار درب مدل RQ561N4AC1 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۰

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
527 لیتر
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید آ ا گ 527 لیتر مدل RMB86111NX ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۲/۲۷