لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار 300 وات ال جی مدل LG SJ4 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1000
۲ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۴ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1000 وات
۵ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۶ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۷ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBOOM ON7 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۸ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
100وات
۹ اسپیکر ال جی 100 وات XBOOM مدل ON2D ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1200
۱۰ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1250 وات
۱۱ سینما خانگی ال جی 1250 وات مدل LHD687BG ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
160وات
۱۲ ساندبار 160 وات ال جی LG SJ2 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
1800 وات
۱۳ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۱۴ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
2000 وات
۱۵ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
2350 وات
۱۶ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
25 وات
۱۷ شیک ال جی 25 وات RM1 مدل LG XBOOM RM1 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
300 وات
۱۸ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۱۹ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۰ ساندبار 300 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL4Y ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۱ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
330
۲۲ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
3500 وات
۲۳ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
360 وات
۲۴ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
40 وات
۲۵ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
400 وات
۲۶ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۲۷ ساندبار 400 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL5Y ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
420 وات
۲۸ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
440 وات
۲۹ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۰ سانبدار ال جی 440 وات 2021 مدل SP7Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
440وات
۳۱ ساندبار 440 وات ال جی مدل LG SN8Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
480 وات
۳۲ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
480وات
۳۳ سیستم صوتی ال جی 480 وات مدل XBoom CJ44 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
500 وات
۳۴ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۵ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۶ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON5 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
5000 وات
۳۷ سیستم صوتی ال جی 5000 وات مدل CK99 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
520 وات
۳۸ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
۳۹ ساندبار ال جی 520 وات 2021 مدل SP9YA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
600 وات
۴۰ سینما خانگی ال جی 600 وات مدل LHD667 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
720 وات
۴۱ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
770 وات
۴۲ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
80 وات
۴۳ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰
950 وات
۴۴ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1500 وات
۲ ساند تاور سامسونگ 1500 وات مدل MX-T70 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
200 وات
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۴ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
300وات
۵ ساندبار سامسونگ 300وات مدل HW-A450 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
330 وات
۶ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۷ ساندبار سامسونگ 330 وات 2020 مدل HW-Q70T ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
330وات
۸ ساندبار سامسونگ 330 وات مدل HW-Q700A ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
340 وات
۹ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
340وات
۱۰ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HW-R650 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
40 وات
۱۱ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
410 وات
۱۲ ساندبار سامسونگ 410 وات مدل HW-A550 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
430وات
۱۳ ساندبار سامسونگ 430 وات مدل HW-A650 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
450 وات
۱۴ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
500وات
۱۵ ساند تاور سامسونگ 500 وات مدل MX-T50 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
120 وات
۱ ساندبار فیلیپس مدل TAPB405 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
140 وات
۲ ساندبار فیلیپس 140 وات 2021 مدل TAB6305 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
160وات
۳ ساندبار 160 وات فیلیپس مدل PHILIPS HTL8162 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
300 وات
۴ ساندبار 300 وات فیلیپس 2.1 کاناله مدل TAB7305 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
30وات
۵ ساندبار 30 وات فیلیپس مدل PHILIPS TAB5105 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
60وات
۶ ساندبار 60 وات فیلیپس مدل PHILIPS MMS2160 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
70 وات
۷ ساندبار فیلیپس 70 وات مدل TAB5305 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
80 وات
۸ شیک فیلیپس شارژی 80 وات مدل Tanx100 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۹ شیک فیلیپس 80 وات شارژی مدل Tanx200 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سونی وایرلس مدل SONY HT-S100F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲ اسپیکر صوتی بلوتوثی قابل حمل سونی مدل SONY GTK-PG10 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۳ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E6100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1000 وات
۴ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۵ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1000وات
۶ ساندبار سونی 1000 وات مدل HT-S700RF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۷ سینما خانگی 1000 وات سونی مدل SONY BDV-E4100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1200 وات
۸ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1200وات
۹ سینما خانگی 1200 وات سونی مدل SONY BDV-N9200WL ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1400 وات
۱۰ شیک سونی 1400 وات مدل Shake-X70D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1440 وات
۱۱ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۲ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۳ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۴ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۵ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۱۶ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V77DW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
1440وات
۱۷ سیستم صوتی سونی مدل MHC-V83d ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
2400 وات
۱۸ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
2400وات
۱۹ شیک 2400وات سونی مدل mhcv90dw ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
245وات
۲۰ اسپیکر قابل حمل سونی 240 وات مدل SRS-XP700 ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
400وات
۲۱ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-NT5 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
400وات
۲۲ ساندبار 400 وات سونی مدل SONY HT-S20R ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
500وات
۲۳ اسپیکر ایستاده سونی 140 وات مدل SRS-XP500 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
600 وات
۲۴ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۵ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT3 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
720 وات
۲۶ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۷ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹
۲۸ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۹

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
160وات
۱ اسپیکر ایستاده ایوولی 160 وات مدل EVAUD-PT160B ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
200وات
۲ ساندبار ایوولی 200 وات مدل EVAUD-SB200B ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
240وات
۳ ساندبار ایوولی 240 وات مدل SB241B ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
320وات
۴ ساندبار ایوولی 320 وات مدل EVAUD-SB321B ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
460 وات
۵ سینما خانگی ایوولی 460 وات مدل HT-461B ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
60وات
۶ ساندبار ایوولی 60 وات مدل EVAUD-SB120B ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
80وات
۷ اسپیکر ایستاده ایوولی 80 وات مدل EVAUD-PT80B ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
220وات
۱ ساندبار شارپ 220 وات مدل HT-SBW460 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
80وات
۲ سیستم صوتی شارپ 80 وات مدل PS-930 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱۰/۳۰