لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار 300 وات ال جی مدل LG SJ4 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1000
۲ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1000 وات
۵ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۶ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۷ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۸ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHB675 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۹ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBOOM ON7 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
100وات
۱۰ اسپیکر ال جی 100 وات XBOOM مدل ON2D ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1100وات
۱۱ سیستم صوتی ال جی CK57 ایکس بوم توان 1100 وات ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1200
۱۲ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1250 وات
۱۳ سینما خانگی ال جی 1250 وات مدل LHD687BG ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
160وات
۱۴ ساندبار 160 وات ال جی LG SJ2 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
1800 وات
۱۵ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۱۶ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
2000 وات
۱۷ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
2350 وات
۱۸ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
25 وات
۱۹ شیک ال جی 25 وات RM1 مدل LG XBOOM RM1 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
300 وات
۲۰ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۱ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۲ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۳ ساندبار 300 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL4Y ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
330
۲۴ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
3500 وات
۲۵ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
360 وات
۲۶ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
40 وات
۲۷ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
400 وات
۲۸ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۲۹ ساندبار 400 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL5Y ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
420 وات
۳۰ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
440 وات
۳۱ سانبدار ال جی 440 وات 2021 مدل SP7Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۲ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
440وات
۳۳ ساندبار 440 وات ال جی مدل LG SN8Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
480 وات
۳۴ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
480وات
۳۵ سیستم صوتی ال جی 480 وات مدل XBoom CJ44 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
500 وات
۳۶ سیستم صوتی 500 وات ال جی بلوتوث دار مدل OM5542 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۷ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۸ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON5 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۳۹ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
5000 وات
۴۰ سیستم صوتی ال جی 5000 وات مدل CK99 ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
520 وات
۴۱ ساندبار ال جی 520 وات 2021 مدل SP9YA ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
۴۲ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
600 وات
۴۳ سینما خانگی ال جی 600 وات مدل LHD667 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
720 وات
۴۴ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
770 وات
۴۵ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
80 وات
۴۶ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹
950 وات
۴۷ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۳/۲۹

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ اسپیکر ایستاده شارپ 150 وات مدل PS-920 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
220وات
۲ ساندبار شارپ 220 وات مدل HT-SBW460 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
60وات
۳ ساندبار شارپ 60 وات مدل HT-SB116 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲
80وات
۴ سیستم صوتی شارپ 80 وات مدل PS-930 ۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲