لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1452WF ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1444SF ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره D1464CF ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی مدل DFB512FW ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۶ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 425 مدل DFB425FP ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۷ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره مدل DFB425FW ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۹ ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HM ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14نفره
۱۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی 532 مدل LG DFC532FP ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14نفره
۱۱ ماشین ظرفشویی ال جی ۱۴ نفره مدل DFB325HD ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14نفره
۱۲ ماشین ظرفشویی الجی 14 نفره مدل DFB227HD ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۵ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۶ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW ۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۸ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H5050FS ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۹ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۰ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M6050FW ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۲ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M6050FS ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 طبقه
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره 3 طبقه مدل DFN28423 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14 نفره
۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28R22W ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۵ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۶ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420S ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۷ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420W ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28422W ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۹ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN16421W ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۰ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28422S ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
15 نفره
۱۳ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28424 W ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۴ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN28424 X ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۵ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN38530W ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۶ ماشین ظرفشویی بکو 15 نفره مدل DFN38531X ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46NI10M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
12 نفره
۲ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS50D08GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳ ماشین ظرفشویی بوش 12 نفره مدل SMS50E92GC ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
13 نفره
۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67NW10M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67TI02B ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۶ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS4HCI60E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۷ ماشین ظرفشویی بوش ۱۳ نفره مدل SMS4HBI01D ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۸ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MW10M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۹ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI04E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۰ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره SMS88Ti36E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS68TI20M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI10M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ZCI49E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ECW57E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HVW31E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
13نفره
۱۶ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HBW00D ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
13نفره
۱۷ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HDW52E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۸ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ECI03E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۱۹ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HVI31E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۰ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4ECW14E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67NI10M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS67TW02B ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6HMI27Q ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HBI56E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS4HDI52E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۶ ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46NW01D ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۷ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS6ZCW00E ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14 نفره
۲۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS4HCI48E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۲۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68MI04E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68NW06E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46nw03e ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68NW05E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دارمدل SMS67MW01E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TI46M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NI03E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TW02M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۷ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS88UI36E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۸ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS8YCI01E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۳۹ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS68MW05E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴۰ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS88TI30M ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW01D ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴۲ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW03E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴۳ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS68TW06E ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
۴۴ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS67MW00G ۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14 نفره
۴۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW01B ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14 نفره
۴۶ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6ECI07E ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸
14نفره
۴۷ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS6ZCW07E ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل QW-MB612-SS2 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۵/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
15 نفره
۱ ماشین ظرفشویی آاگ 15 نفره مدل FFB83730PW ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی کندی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره توشیبا مدل DW-14F2ME(BS)-IQ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
15 نفره
۲ ماشین ظرفشویی کندی 15 نفره مدل 2D522PW ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
16 نفره
۳ ماشین ظرفشویی 16 نفره کندی 3 طبقه مدل CDPN 4S603PX-19 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DS ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره هایسنس مدل H14DBF ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
14نفره
۳ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DWF ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
16 نفره
۴ ماشین ظرفشویی هایسنس 16 نفره مدل HS631D60WUK ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶
۵ ماشین ظرفشویی هایسنس 16 نفره مدل HS661C60WUK ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۴/۲۶